top of page

MTÜ Eesti Loomeresidentuurid
põhikiri

Juhatus:

Evelyn Grzinich
Anu Kivilo

Mari-Liis Rebane
Kadri Laas-Lepasepp
Peeter TalvistuRekvisiidid:

MTÜ Eesti Loomeresidentuurid
LHV Pank
EE657700771008208201


Liikmetasu aastal 2023 on 100€

 

1. Üldsätted
1.1. Mittetulundusühingu nimi on Eesti Loomeresidentuurid MTÜ (edaspidi “Ühing”)
1.2. Ühing on iseseisev, vaba algatuse korras moodustatud organisatsioon, mis ühendab Eesti loomeresidentuuride korraldajaid.
1.3. Ühingu asukohaks on Põlva vald, Põlva Maakond.
1.4. Ühing on vabatahtlikkuse alusel ühinenud isikute iseseisev kasumit mitte taotlev organisatsioon, mis tegutseb avalikes huvides.

 

2. Ühingu eesmärgid ja tegevus
2.1. Ühingu eesmärgiks on:
2.1.1. loomeresidentuuride, kui loovisikute mobiilsust ja loometööle keskendumist toetavate üksuste arendamine;
2.1.2. loomeresidentuuride huvide esindamine, nende suutlikkuse ja mõju suurendamine ning väärtustamine;
2.1.3. Eesti loomeresidentuuride rahvusvahelise nähtavuse suurendamine ning koostöö arendamine.

2.2. Oma eesmärkide saavutamiseks Ühing:
2.2.1. algatab ja toetab loomeresidentuuride arendamise ning tutvustamisega seotud projekte;
2.2.2. esindab Ühingu liikmeid riigi ja kohaliku omavalitsuse organite ja asutuste, samuti ühiskondlike organisatsioonide ja kolmandate isikute ees;
2.2.3. esitab riigivõimuorganitele ettepanekuid, muuhulgas seoses valdkondliku arendustegevusega ja valdkondliku seadusloomega;
2.2.4. kogub ja vahendab loomeresidentuuridega seonduvat informatsiooni;
2.2.5. toetab oma liikmete tegevust ja enesetäiendamise korraldamist;
2.2.6. nõustab Ühingu liikmeid;
2.2.7. korraldab seminare, konverentse, koolitusprogramme, näituseid;
2.2.8. kirjastab ja müüb trükiseid, annab välja heli- ja videosalvestisi, avaldab neid arvutivõrkudes ning ajakirjanduses;
2.2.9. korraldab muud tegevust, mis vastab Ühingu eesmärkidele ning ei ole vastuolus seaduse ega põhikirjaga.

 

3. Liikmelisus

3.1. Ühingu liikmeks vastuvõtmist võib taotleda juriidiline isik, kelle tegevus ei ole vastuolus Ühingu eesmärkidega, kes on oma pädevust ja aktiivsust praktikas tõestanud ja kes soovib osaleda aktiivselt ühingu tegevustes kooskõlas põhikirja eesmärkidega.

3.2. Ühingu liikmeks vastuvõtmise ja väljaastumise otsustab Ühingu juhatus.
3.3. Liikmestaatuse taotlemiseks tuleb esitada Ühingu juhatusele kirjalik avaldus. 

3.4. Ühingu liikmel on õigus avalduse alusel mittetulundusühingust välja astuda. 

3.5. Liikme väljaarvamise Ühingust otsustab Juhatus.
3.6. Ühingu liikme võib Ühingust välja arvata, kui:

3.6.1. Ühingu liikme tegevus on vastuolus Ühingu põhikirjaga või kahjustab Ühingu huvisid;
3.6.2. Ühingu liige ei ole viimase aasta jooksul osalenud ühelgi Ühingu üldkoosolekul või Ühingu poolt korraldatud üritusel;
3.6.3. Ühingu liige ei ole osalenud Ühingu eesmärkide täitmisel;

3.6.4. Ühingu liige ei ole tähtaegselt tasunud Ühingu liikmemaksu;

3.6.5. Ühingu liige on esitanud Ühingusse vastuvõtmisel teadlikult ebaõigeid andmeid, mille tõttu tema vastuvõtmine ühingu liikmeks ei olnud õiguspärane.

3.7. Ühingu liikme väljaarvamise otsustab Ühingu juhatus oma koosolekul, teatades selle küsimuse arutelust välja arvatavale liikmele kirjalikult vähemalt 14 päeva enne koosoleku toimumist ja Ühingu liikmel on õigus osaleda oma väljaarvamise küsimuse arutamisel juhatuses.

 

4. Liikmete õigused ja kohustused 

4.1. Ühingu liikmetel on õigus:
4.1.1. osaleda hääleõigusega Ühingu üldkoosolekul;
4.1.2. olla valitud Ühingu juhtorganite liikmeks;
4.1.3. saada Ühingu juhtorganitelt teavet Ühingu tegevuse kohta.
4.2. Ühingu liige on kohustatud:
4.2.1. järgima Ühingu tegevuses osalemisel põhikirja ja Ühingu juhtorganite otsuseid;
4.2.2. osaleda Ühingu eesmärkide elluviimises;
4.2.3. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu.

 

5. Ühingu juhtimine
5.1. Ühingu kõrgeimaks organiks on selle liikmete üldkoosolek. Üldkoosolekul võivad osaleda kõik Ühingu liikmed. Liiget esindab üldkoosolekul liikme esindusõigusega isik. Igal liikmel on üks hääl.

5.2. Üldkoosolek võtab vastu otsuseid kõikides Ühingu juhtimise küsimustes, mida ei ole seaduse või põhikirjaga antud juhatuse või Ühingu muu organi pädevusse.
5.3. Liikmetel on õigus vastu võtta otsuseid üldkoosolekut kokku kutsumata lähtudes kehtivast seadusest.

​​5.4. Ühingu üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks (1) kord aastas. Üldkoosoleku kokkukutsumisel ja otsuste vastuvõtmisel lähtutakse seadusest. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb üle poole Ühingu liikmetest.

5.5. Ühingu tegevuse eesmärgi muutmiseks on vajalik kõigi Ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenute nõusolek peab olema esitatud kirjalikult. 

5.6. Üldkoosoleku kokkukutsumiseks avaldab Ühingu juhatus vähemalt seitse päeva enne üldkoosoleku toimumist teate, näidates ära üldkoosoleku toimumise aja, koha ja päevakorra.

5.6. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt on hääletanud üle poole koosolekul osalenud Ühingu liikmetest või nende esindajatest.


6. Juhatus

6.1. Ühingul on valitav juhatus, mis juhib ja esindab Ühingut igapäevases tegevuses. Ühingu juhatuse liikmete arv on 3-5 inimest. Juhatuse igal liikmel on õigus esindada mittetulundusühingut kõikide tehingute tegemisel, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti.

6.2. Juhatuse liikmed määratakse ametisse kolmeks (3) aastaks.
6.3. Ühingu juhatus:
6.3.1. määrab kindlaks Ühingu tegevuse vormid ja meetodid;
6.3.2. esitab ettepanekud üldkoosoleku päevakorda;
6.3.3. otsustab muid küsimusi, mis esitatakse Ühingu juhatusele arutamiseks üldkoosoleku poolt;
6.3.4. korraldab ühingu raamatupidamise vastavalt raamatupidamise seadustele ja on aruandekohustuslik üldkoosoleku ees vastavalt seadustele.
6.4. Ühingu juhatus on õiguspädev vastu võtma otsuseid, kui juhatuse koosolekul osaleb üle poole tema liikmetest. Juhatuse otsuse vastuvõtmiseks on nõutav juhatuse koosolekul osalenud liikmete poolthäälte enamus. 

6.5. Juhatus võib võtta vastu otsuse koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

6.6. Juhatuse liige ei või oma kohustuste täitmist panna kolmandale isikule, välja arvatud juhul, kui ta on haige või pikemal välisreisil. 

6.7. Ühingu juhatus peab andma Ühingu liikmetele vajalikku teavet Ühingu juhtimise kohta ja esitama nende nõudmisel vastava aruande. 

6.8. Ühingu juhatuse liikmed vastutavad seaduse või põhikirja nõuete rikkumise, samuti oma kohustuste täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmisega Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest solidaarselt. 


7. Majandustegevus ja varalised vahendid

7.1. Ühingu vara tekib liikmemaksudest; Ühingu vara kasutamisest ja  tegevusest saadavast tulust; riigi ja kohaliku omavalitsuse majandusabist; annetustest ning muudest laekumistest.

7.2 Ühingu vahendeid kasutatakse majandusliku ja organisatoorse tegevuse korraldamiseks; töötasudeks; komandeeringuteks; ekspertide töö tasustamiseks; auhindade, preemiate ja stipendiumide väljaandmiseks; konkursside korraldamiseks; rahvusvaheliste kontaktide arendamiseks; muudeks Ühingu eesmärkidega seotud kulutusteks.

7.3 Ühing peab raamatupidamise arvestust ning lähtub riigi- ja kohalike maksude maksmisel õigusktidega sätestatud korrast.

8. Ühinemine, jagunemine, likvideerimine.

8.1. Ühingu ühinemine, jagunemine ja likvideerimine toimuvad seaduses sätestatud korras.
8.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed või üldkoosoleku poolt määratud isikud.
8.3. Ühingu likvideerimisel antakse pärast võlausaldajate nõuete rahuldamist allesjäänud vara üle tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirja kantud ühingute või avalik-õiguslikule juriidilisele isikule.


 

Käesolev põhikiri on kinnitatud 28.04.2022.

bottom of page